วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ขั้นที่ 14 Alternatives (Tows, BCG, SPACE, GE, GRAND)


Alternatives (TOWS, BCG, SPACE, GE, GRAND)

หลักการแนวคิด/ประวัติและความเป็นมา

เมื่อกล่าวถึงการนำเครื่องมือหรือกลุยทธ์ตลอดจนทฤษฎี ทางด้านการบริหารมาเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ มักจะมีการนำหลักการต่างๆที่ ได้กำหนดเป็นทฤษฎีโดยมีรูปแบบและโมเดล (Model) ที่ได้เขียนและนำมาปฎิบัติได้จริง มากล่าวอ้างเพื่อใช้ให้เป็นกรอบในการคิดและเป็นหัวข้อประเด็นที่จะนำไปเพื่อการหา รายละเอียดด้านต่างๆของการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีของกระบวนการจัดการทางกลยุทธ์ โดยลักษณะทั่วไป จะหมายถึงกระบวนการกำหนดกำหยดกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์กรณ์ (วิชิต อู่อ้น:2548:ทฤษฎีองค์การและการจัดการชั้นสูงฯ)

 

เครื่องมือนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง

พิจารณาปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดทางเลือก

1. สภาพแวดล้อมภายนอก     2. สภาพแวดล้อมภายใน      3. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน

ขั้นตอนในการสร้างทางเลือก มี 2 ขั้นตอน

1. พิจารณาปัจจัยเพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบ                 2. จับคู่ปัจจัย

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างทางเลือกเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท

แมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS MATRIX) พิจารณาปัจจัยเพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบและปัจจัยที่ใช้ได้แก่

1. ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน)                                        2. ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)

แมททริกซ์ประเมินกลยุทธ์และตำแหน่ง SPACE MATRIX ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหรือประเมินกลยุทธ์มีปัจจัยพิจารณา 4 ปัจจัยคือ

ปัจจัยภายใน           1.จุดแข็งทางการเงิน                             2. ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ปัจจัยภายนอก        3.ความมั่นคงของสภาพแวดล้อม          4. จุดแข็งของอุตสาหกรรม

แมททริกซ์กลุ่มที่ปฏิกิริยาบอสตัน (BCG MATRIX) การพิจารณา BCG แมททริกซ์เป็นการพิจารณาปัจจัยที่ทางบริษัทมีจุดเด่นหรือมีกิจกรรม ที่สามารถประเมินได้ 2 ปัจจัยคือ

1. ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท                     2.อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

แมททริกซ์กลยุทธ์หลัก  (The Grand Strategy Matrix)

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

1. ปัจจัยการเจริญเติบโตของตลาด                        2. ปัจจัยในการแข่งขัน

 

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อ

ในแต่ละระดับของการกำหนดกลยุทธ์จะมีความแตกต่างกัน โดยทั้ง 3 ระดับ (Corporate, Business and Functional Levels) จะมีขั้นตอนและวิธีการในการนำเทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างกลยุทธ์ซึ่ง Alternatives (TOWS, BCG, SPACE, GE, GRAND) จะสร้างกลยุทธ์ให้ระดับองค์กรณ์  

 ข้อดี/ข้อเสีย ของเครื่องมือ

ข้อดี        เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์สามารถเสนอแนะทางเลือกกลยุทธ์

ข้อเสีย     ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกต้องเป็นความจริงไม่เข้าข้างตัวเองเพราะอาจทำให้ข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาไม่เป็นจริงและทำมีผลทำให้กำหนดกลยุทธ์ ผิดพลาด ซึ่งเกิดขึ้นมากในหลายบริษัทที่ไม่ประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องมือนี้

 

ใช้อย่างไร (หรือจัดทำอย่างไร)

แมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS MATRIX) พิจารณาปัจจัยเพื่อนำไปใช้ในการเปรียบเทียบ


แมททริกซ์ประเมินกลยุทธ์และตำแหน่ง SPACE MATRIXแมททริกซ์กลุ่มที่ปฏิกิริยาบอสตัน (BCG MATRIX) 
แมททริกซ์กลยุทธ์หลัก  (The Grand Strategy Matrix)


 

มีใครนำเรื่องมือนี้ไปใช้บ้างและได้ผลสรุปอย่างไร

TOWS Matrix

กรณีศึกษา : เครื่องสำอาง ลอรีอัล

 

                                                       ปัจจัยแวดล้อม
                                                             ภายใน                 
                                                             (IFAS)
       ปัจจัยแวดล้อม
            ภายนอก                 
             (EFAS)
S:
S1  เป็นผู้นำตลาด
S2  ตราสินค้าเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง
S3  มีระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
S4  มีช่องทางการจัดจำหน่ายจำนวนมาก
S5  มีระบบควบคุมวัตถุดิบและสินค้า
      คงคลัง
S6  มีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
W:
W1 ขาดระบบที่ดีในการติดตามดูแล 
        ลูกค้า
W2 โครงสร้างองค์กรมีความซับซ้อน
        มากเกินไป ขาดประสิทธิภาพในการ
        ประสานงาน
W3 ความสามารถในการทำกำไรลดลง
W4 ระบบการพัฒนาพนักงานยังมีน้อย
O:
O1 ตลาดเครื่องสำอางมีขนาดใหญ่
O2 สตรีมีบทบาทในสังคมการทำงาน
O3 เทคโนโลยีเครื่องสำอางมีความก้าวหน้ามากขึ้น
O4 นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของรัฐบาลในแต่ละประเทศ
กลยุทธ์ SO
S1O1  ขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ
S3O2  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
            กับสตรีวัยทำงาน
S4O3  จำหน่ายสินค้าผ่านระบบ  e-commerce
S6O1  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
            ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
กลยุทธ์ WO
W1O3  จัดระบบฐานข้อมูลลูกค้า / CRM
W2O1  ปรับโครงสร้างองค์การให้เป็น
               แบบพื้นที่
W3O3  ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการ
               ดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
W1O4  ศึกษาข้อมูลลูกค้าในต่างประเทศ
T:
T1 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงบ่อย
T2 คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรมมีมากราย
T3 นโยบายเกี่ยวกับขายตรงในประเทศจีน
T4 ภัยธรรมชาติ
T5 อำนาจการต่อรองของผู้บริโภคมีมาก
กลยุทธ์ ST
S4T1  จัดโปรโมชั่นร่วมกับตัวแทนขาย
S2T3  โฆษณาสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย
S3T2  วิจัยคู่แข่งขัน
S1T5  สร้างพันธมิตรเครือข่ายกับ
           Suppliers
S3T4  วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี
            ความแข็งแรงทนทาน   
กลยุทธ์ WT
W3T2  บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
              สูงขึ้น
W1T1  จัดระบบสมาชิกและให้สิทธิ
              พิเศษ
W4T2  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
              พนักงานอย่างเป็นระบบ

 

กรณีศึกษา

ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์การด้วย SWOT Analysis กรณีศึกษา : วอลมาร์ท


http://stouis4.blogspot.com/2007/06/swot-analysis.html

การบริหารกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)


http://web.bsru.ac.th/~thanarat/ITV.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น